BLOCKCHAIN IN EEN NOTENDOP

Plat gezegd, we hebben het over een online-register van transacties. Het registreren van deze transacties gebeurt niet op één centrale plek, maar op een netwerk van computers. Iedere transactie wordt door het netwerk van gebruikers gecontroleerd en opgeslagen, waardoor manipulatie van de vastgelegde data niet mogelijk is. Het resultaat is één waarheid voor iedereen. Tegelijkertijd zijn de uitgewisselde gegevens door encryptie beveiligd, zodat onbevoegde gebruikers er geen toegang tot hebben.

Blockchain werkt met “smart contracts”. Dit zijn geprogrammeerde (‘slimme’) overeenkomsten, die zijn vastgelegd in een blockchain. Deze overeenkomsten worden zonder tussenkomst van derde partijen uitgevoerd door een decentraal netwerk dat automatisch en zelfstandig opereert op basis van de geprogrammeerde regels en afspraken. Allerhande afspraken kunnen in een smart contract vastgelegd worden. De deelnemers van deze overeenkomst kunnen de werking achteraf niet meer aanpassen. Een smart contract werkt dus als een transactie-protocol dat de regels van het contract uitvoert en dat door alle nodes in het decentrale netwerk gevolgd wordt.

BLOCKCHAIN IN DE KRAAMZORG: ADMINISTRATIE EFFICIËNTER EN TRANSPARANTER

Een mooi voorbeeld is “Mijn Zorg Log”, een proof-of-concept van blockchain in de kraamzorg. Samen met Coöperatie VGZ en de drie kraamzorgorganisaties: Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA is in 2018 in ongeveer 30 kraamgezinnen de blockchaintoepassing “Mijn Zorg Log” gebruikt. Uit de praktijkproef blijkt dat digitalisering met blockchaintechnologie bijdraagt aan een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren.

Met de proef in de kraamzorg is getoetst wat het werken met blockchaintechnologie voor alle betrokken partijen betekent. Kraamverzorgenden en jonge moeders (verzekerden) hielden voor de proef de urenregistratie bij op een smartphone met “Mijn Zorg Log”. Dat zorgde ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd werden en direct inzichtelijk voor de betrokken partijen bij de kraamzorg. De kersverse moeder had op deze manier realtime inzicht in het openstaande aantal kraamzorguren. De controle op geleverde kraamzorguren is met de blockchain verlegd naar de bron: de moeder met de kraamzorgbehoefte. Hiermee was controle achteraf niet meer noodzakelijk.

NU DE UITDAGING: HET TESTEN VAN DECENTRALE APPLICATIES?

Een variabele om rekening mee te houden bij het bepalen van een teststrategie is de soort blockchain waarop de decentrale applicatie (dApp) gaat draaien. Wordt dit een (beperkt-gedecentraliseerde) Private Blockchain? Dan heeft dit het voordeel –althans voor de tester– dat de regie van deze omgeving compleet in eigen handen is. Wordt er gekozen voor een (bestaande) Public Blockchain, met de voordelen van betrouwbaarheid door de grootte van het netwerk en een betere kwaliteit door continu onderhoud, dan brengt dit wel beperkingen met zich mee voor het testtraject. Voor transacties op een mainnet (productieomgeving), maar ook op een testnet (testomgeving) betaalt de gebruiker transactiekosten (Gas). Dit is een reden om het aantal (test)transacties zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn transacties niet ongedaan te maken, ze staan definitief in de blockchain.

Deze gegevens pleiten voor een strategie waarbij relatief veel aandacht wordt besteed aan voorbereiding en een efficiënte uitvoering. Een nieuwe technologie, die dus eerder teruggrijpt op traditionele testmethodieken met hoge dekkingsgraad. Haal de beslistabellentest maar uit de gereedschapskoffer! Doordat de blockchain niet in handen van één partij is (maar op alle deelnemende nodes staat, hier ontleent hij deels zijn kwaliteit aan) zal een iteratieve ontwikkelmethodiek voor de dApp lastig zijn en de voorkeur eerder uitgaan naar waterval. Releases wil je immers beperken, aangezien deze uitgerold moeten worden naar iedere node in plaats van één centrale server.

Het laatste woord over dit onderwerp is nog niet gezegd, er is veel te leren en genoeg om onze tanden in te zetten als kwaliteitsbewakers de komende tijd. More to come!